به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

استفاده از منطق شرطی (آموزش مقدماتی PHP)

    بازگشت به صفحه اول آموزش تصویری مقدماتی PHP

 

دستور IF

 

1-      صفحه وبی را با استفاده از دستورات زیر ایجاد کنید:

منطق شرطی

 

2-      صفحه مربوطه را تحت نام if.html و در پوشه PHPSCRIPTS ذخیره کنید.

 

3-      حال این فایل را به دایرکتوری home وب سرور خود آپلود کنید.

 

4-      اسکریپتی را با استفاده از دستورات زیر ایجاد کنید:

 

منطق شرطی

5-      اسکریپت مزبور را تحت نام if.php و در پوشه PHPSCRIPTS ذخیره کنید سپس آن را به دایرکتوری phpscripts وب سرور خود آپلود کنید.


  • $GoodPassword = 'acme';

  •  

مقدار acme را به متغیر GoodPassword تخصیص می دهد.


  • if ($password == $GoodPassword){

  •  

پسورد تایپ شده در کادر متنی فایل if.html را با پسورد تخصیص داده شده به متغیر GoodPassword مقایسه می کند. اگر باهم یکسان باشند، آنگاه دستور بین جفت آکولاد ( خط زیر) اجرا می شود:

 

نکته: از علامت == برای مقایسه متغیرها استفاده می شود. از یک علامت تساوی (=) برای تخصیص یک مقدار به متغیر استفاده می شود.

6-      فایل phplinks.html را باز کنید و لینک جدیدی به فایل if.html در آن اضافه کنید:

 

7-      فایل phplinks.html را ذخیره کرده سپس آن را به دایرکتوری home وب سرور خود آپلود کنید.

 

8-      آدرس زیر را در مرورگر خود تایپ کنید:

 

www.yourwebsite.com/phplinks.html

 

9-      بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

15. Enter a password

 

10-  در کادر Password، کلمه pizza را تایپ کنید سپس بر روی دکمه Submit کلیک کنید.

 

01loops5g1

خروجی آن باید یک صفحه خالی باشد.

 

11-  به فایل if.html بازگردید. کلمه acme را در کادر Password تایپ کنید سپس برروی دکمه Submit کلیک کنید. خروجی آن باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

02loops6g1

 

دستور If/else

 

 1-      در صفحه if.html عملکرد برچسب form آن را تغییر دهید تا از اسکریپتی به نام ifelse.php استفاده کنید:

 

2-      صفحه را تحت نام ifelse.html و در پوشه PHPSCRIPTS ذخیره کنید سپس آن را به دایرکتوری home وب سرور خود آپلود کنید.

 در اسکریپت if.php، دستوات زیر را :  

 جایگزین دستورات زیر کنید:  

 

3-      اسکریپت را تحت نام ifelse.php و در پوشه PHPSCRIPTS ذخیره کنید.

 
  • if ($password == $GoodPassword){

 

کلمه پسورد تایپ شده در کادر متنی فایل ifelse.html را با پسورد تخصیص داده شده به متغیر GoodPassword مقایسه می کند. اگر با هم یکسان بودند، آنگاه دستورات بین جفت آکولادها اجرا می شوند.  

  • else {

 

اگر پسورد تایپ شده با پسورد تخصیص داده شده به متغیر مربوطه یکسان نبودند، آنگاه شرط else اجرا می شود. شرط else، مجموعه دستوراتی است که درست بعد از کلمه else و بین یک جفت آکولاد قرار دارند.
 

نکته: به زبان ساده می توان اینگونه بیان کرد:


if (این شرط صحیح باشد) { آنگاه این دستور اجرا شود  }

else { در غیراینصورت این دستور اجرا شود }

 

 5-      فایل ifelse.php را به phpscripts وب سرور خود آپلود کنید.

 

6-      فایل phplinks.html را باز کنید و لینک جدیدی به فایل ifelse.html در آن اضافه کنید:

 

7-      فایل phplinks.html را ذخیره کرده و به دایرکتوری home خود وب سرور آپلود کنید.

 

8-      آدرس زیر را در مرورگر خود وارد کنید:

 

www.yourwebsite.com/phplinks.html

 

9-      بر روی لینک زیر کلیک کنید:

16. Enter another password

 

10-      در کادر Password کلمه pizza را تایپ کنید سپس بر روی دکمه Submit کلیک کنید.

 خروجی باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:  

03loops10g1

 

11-      به فایل ifelse.html بازگردید و کلمه acme  را در کادر Password تایپ کنید و سپس بر روی دکمه Submit کلیک کنید. خروجی آن باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

04loops10g2

 

عملگر OR

 

1-      صفحه وبی را با استفاده از دستورات زیر ایجاد کنید:

 

 

 

2-      صفحه را تحت نام or.html و در پوشه PHPSCRIPTS ذخیره کنید سپس آن را به دایرکتوری home وب سایت خود آپلود کنید .

 

 

 

3-      در فایل ifelse.php، دستورات زیر را :

 

06loops12g2

 

جایگزین دستورات زیر کنید:

 

05loops12g1

 

 

4-      اسکریپت را تحت نام or.php و در پوشه PHPSCRIPTS ذخیره کنید.


  • if ($username == $user1 || $username == $user2)

  •  

این دستور از عملگر OR استفاده می کند ( || ) تا دو شرط را با هم مقایسه کند. این شرط این سوال را مطرح می کند که "آیا شرط اول صحیح است یا آیا شرط دوم صحیح است؟" به عبارتی دیگر : آیا نام کاربر Paul یا Donna می باشد؟

اگر نام کاربر وارد شده Donna یا  Paul باشد، مجموعه دستورات بین جفت آکولاد اجرا خواهند شد.

 

5-      فایل or.php را به دایرکتوری phpscripts روی وب سرور خود آپلود کنید.

 

6-      فایل phplinks.html را باز کنید و لینک جدیدی را به or.html در آن اضافه کنید:

 

7-      ابتدا فایل phplinks.html را ذخیره کرده سپس به دایرکتوری home وب سایت خود آپلود کنید.

 

8-      آدرس زیر را در مرورگر خود تایپ کنید:

 

www.yourwebsite.com/phplinks.html

 

9-      بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

17. Enter the username

 

10-   کلمه Donna را در کادر User Name تایپ کنید سپس بر روی دکمه Submit کلیک کنید.

خروجی آن باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

07loops14g1

 

11-  به فایل or.html بازگردید. کلمه Paul را در کادر User Name تایپ کنید سپس بر روی دکمه Submit کلیک کنید. خروجی آن باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

08loops15g1

 

عملگر AND

 

1-      صفحه وبی را با استفاده از دستورات زیر ایجاد کنید:

 

2-      صفحه را تحت نام and.html و در پوشه PHPSCRIPTS ذخیره کنید سپس آن را دایرکتوری home وب سایت خود آپلود کنید.

 

3-      در فایل or.php، دستورات زیر را:

 

 

جایگزین دستورات زیر کنید:

 

 

 

09loops17g1

 

 

4-      اسکریپت را تحت نام and.php و در پوشه PHPSCRIPTS ذخیره کنید:


  • if ($username == $user && $pass == $pass)

  •  

در دستور فوق از عملگر AND ( && ) برای مقایسه دو شرط موجود استفاده شده است. به عبارتی دیگر این عملگر اینگونه بیان می شود:

 

آیا کلمه تایپ شده در کادر متنی username  همان کلمه تخصیص داده شده به متغیر user می باشد؟

و

آیا کلمه تایپ شده در کادر متنی password  همان کلمه تخصیص داده شده به متغیر pass می باشد؟

 

اگر هردو شرط فوق صحیح باشند، آنگاه دستورات موجود بین جفت آکولاد اجرا شوند.

 

5-      فایل and.php را به دایرکتوری phpscripts وب سرور خود آپلود کنید.

 

6-      فایل phplinks.html را باز کنید و لینک جدیدی به فایل and.html در آن اضافه کنید:

 

7-      فایل phplinks.html را ذخیره کرده و به دایرکتوری home وب سایت خود آپلود کنید.

 

8-      آدرس زیر را در مرورگر خود وارد کنید:

 

www.yourwebsite.com/phplinks.html

 

9-      بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

18. Enter the username and password

 

10-  کلمه Donna را در کادر User Name تایپ کنید.

 

11-  کلمه asdf را در کادر Password  تایپ کنید سپس بر روی دکمه Submit کلیک کنید. خروجی آن باید یک صفحه خالی باشد.

 

12-  فایل and.php را در مرورگر باز کنید. کلمه Donna را بعنوان User Name و کلمه acme را بعنوان Password وارد کنید. سپس بر روی دکمه Submit کلیک کنید. خروجی آن باید شبیه به شکل زیر به نظربرسد:

 

10loops20g1

 

    بازگشت به صفحه اول آموزش تصویری مقدماتی PHP

 

Website design with by ZABET