به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

توابع اولیه ریاضی که بصورت ستونی عمل می کنند (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

اغلب ماتریس ها حاوی داده های مربوط به مشاهدات ما هستند که می توانید محاسبات معمول آماری را مستقیما بر روی آنها انجام دهید. در زیر می توانید برخی از توابع آماری و ریاضی را مشاهده کنید که بصورت ستونی عمل می کنند. فرض کنید X یک ماتریس حاوی داده های مربوط به تعدادی متغیر است که در آن هر ستون، یک متغیر خاص را نشان می دهد بعنوان مثال وزن یا طول و هر سطر حاوی یک مشاهده از هر متغیر است. حال می خواهیم محاسبات آماری خود را بر روی آنها انجام دهیم.

 

Min(X)

حداقل مقدار X(ستونی). [val,row]=min(X) دوبردار تولید می کند. متغیر Val حاوی حداقل مقادیر هر ستون می باشد و row نیز شماره سطری است که مقدار مینینم در آن قرار دارد.

 

Max(X)

حداکثر مقدار X(ستونی). [val,row]=min(X) شبیه به min(X) عمل می کند.

 

Mean(X)

مقدار متوسط هر ستون از X را مشخص می کند.

 

Median(X)

مقدار میانه هر ستون از X را مشخص می کند.

 

Std(X)

انحراف استاندارد هر ستون از X را مشخص می کند

 

Var(X)

واریانس هر ستون از X را مشخص می کند.

 

Sum(X)

جمع ستونی تمامی مقادیردر X.

 

Cumsum(X)

جمع تجمعی ستونی مقادیر در X

 

Prod (X)

حاصلضرب ستونی تمامی مقادیر در X

 

Cumprod(X)

حاصلضرب تجمعی ستونی تمامی مقادیر در X

 

Diff(X)

اختلاف بین عناصر متوالی در X بصورت ستونی.

 

علاوه بر توابع فوق می توانید ضرایب کوواریانس و همبستگی را نیز محاسبه کنید:

 

Cov(X)

ماتریس کوواریانس را محاسبه می کند با فرض اینکه هر ستون در X خروجی های یک متغیر را نمایش می دهد.

 

Corrcoef(X)

ماتریسی از ضرایب همبستگی را محاسبه می کند با فرض اینکه هر ستون در X، خروجی های یک متغیر را نمایش می دهد.

 

بعنوان مثال اگر می خواهیم مقدار میانگین باران را برای دو مکان باقیمانده در ماتریس testMatrix محاسبه کنیم، دستورات زیر را وارد می کنیم:

 

مقدار میانگین

 

در اینجا تمامی سطرها و ستونهای 2 و 3 را انتخاب می کنیم و مقدار میانگین این دو ستون را محاسبه می کنیم. از آنجایی که تنها اولین ستون، حاوی تعداد روزها می باشد، میانگین آن ستون را محاسبه می کنیم.

اگر می خواهید دستورات شما بصورت سطری عمل کنند، روش مناسب برای انجام اینکار دوبار استفاده از عملگر ترانهاده ()می باشد:

 

عملگر ترانهاده

 

این دستور مقدار میانگین روزانه بارش را در دو مکان مختلف محاسبه می کند. توجه داشته باشید که اگر X یک بردار سطری باشد، آنگاه دیگردستورات بر روی ستونی های X عمل نمی کنند. به مثال زیر توجه کنید:

 

محاسبه میانگین

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

Website design with by ZABET