به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

رسم سری های زمانی (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

اجازه دهید با کمک برخی از دستورات، نگاه بهتر و دقیقتری به نمودارها و رسم ها بیاندازیم. می خواهیم از یک محور زمانی برای رسم استفده کنیم. اولین مقدار ما مربوط به 15 ژانویه 1950 است و تاریخ مقادیر بعدی ما مربوط به روزهای میانی ماه های بعدی می باشند. تاریخ 15 ژانویه، 1/24  سال است و بنابراین هر ماه بعدی، 1/12 از سال می شود. از آنجایی که ما 600 مقدار در متغیر obs داریم، می توانیم با استفاده از عملگر کولون (:) ماتریسی با مقادیر زمانی از سالها (کسرهایی از سال) ایجاد کنیم. توجه داشته باشید که 600 مقدار از مقادیر سالیانه، مطابق با 50 سال می شود و بنابراین این سری قبل از سال 2000 به اتمام می رسد:

 

سری های زمانی

 

همچنین می توانیم از تابع linspace() استفاده کنیم. توجه داشته باشید که اولین تاریخ باید 1950+1/24 باشد و آخرین تاریخ باید 599 ماه بعد در تاریخ 1950+1/24+599/12 باشد که تعداد آنها در حدود 600 مقدار می شود. خط زیر همان بردار سطری از تاریخها را ایجاد می کند:

 

بردار سطری تاریخ

 

اکنون می توانیم مقادیر مشاهدات خود را مطابق با تاریخها رسم کنیم. برای این منظور از یک خط سبز توپر بدون هیچ نشانگری استفاده می کنیم.

 

رسم مقادیر سری زمانی

 

اگر توجه داشته باشید، وقتی رسم جدیدی را ایجاد می کنیم، رسم قبلی از بین می رود. تیتری برای رسم خود در نظر می گیریم، برچسبهایی را به محورها اضافه کرده و زمینه رسم را شطرنجی می کنیم تا خواندن آن برای ما راحتتر شود.

 

تیتر نمودار

 

با کمک دستور زیر راهنمایی را به رسم خود اضافه می کنیم:

 

راهنمی نمودار

 

حال فرض کنید می خواهیم مجموعه دیگری از مقادیر را به نمودار خود اضافه کنیم. اجازه دهید مجموعه دیگری از مقادیر را ایجاد کرده و اضافه کنیم. همانند قبل، سری هایی از اعداد تصادفی ایجاد می کنیم:

 

سری از اعداد تصادفی

 

معمولا وقتی در MATLAB رسم جدیدی را ایجاد می کنید، رسم قدیمی حذف می شود. برای جلوگیری از این حالت، از MATLAB می خواهیم تا رسم ما را نگه دارد سپس دومین مجموعه از مقادیر را بصورت خط آبی نقطه چین رسم کند و راهنمای رسم را به روز کند.

 

رسم جدید بر روی رسم قدیمی

 

راهنما را می توان به راحتی با کلیک کردن و کشیدن آن، جابه جا کرد. در خاتمه اندازه محورها را با استفاده از دستور axis tight و یا مشخص کردن آغاز و انتهای محورها در MATLAB، مشخص می کنیم.

 

axis tight

 

شکل زیر، نمودار حاصله را نمایش می دهد. توجه داشته باشید، از آنجایی که ما با داده های تصادفی کار می کنیم ممکن است شکل نمودار حاصله شما با ما فرق داشته باشد.

 

رسم دو نمودار

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

Website design with by ZABET