به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

رسم نمودار های مختلف در یک پنجره (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

در اغلب موارد رسم چندین نمودار در تنها یک پنجره رسم، مورد نیاز است. برای انجام اینکار از دستور subplot() استفاده می کنیم که پنجره شکل را به چندین سطر و ستون تقسیم می کند. در همان زمان نمودار دیگری را نیز معرفی می کنیم. در شکل زیر می توانید نمودارهایی را که همگی در یک پنجره رسم شده اند، مشاهده کنید:

 

رسم چندین نمودار در یک پنجره

 

رسم چندین نمودار

 

دستورات دیگری نیز برای رسم نمودارهای دوبعدی وجود دارند:

 

دستور semilogx(x)

مقدار X را با استفاده از یک مقیاس X لگاریتمی رسم می کند.

 

دستور semilogy(x)

مقدار X را با استفاده از یک مقیاس y لگاریتمی رسم می کند.

 

Loglog(x)

مقدار X را با استفاده از مقیاسهای لگاریتمی بر روی هردو محور رسم می کند.

 

Hist(x)

هیستوگرام. بعنوان مثال، [nobs bins]=hist(x,7) مقادیر x را به هفت گروه تقسیم می کند که بطور مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند، سپس تعداد مقادیر موجود را در هر گروه را به همراه مقدار میانگین هر گروه برمی گرداند. دستور hist(X,7) بدون هیچ آرگومان خروجی، هیستوگرام را رسم می کند. دستور nobs=hist(x,bins) از نقطه میانی در بردار bins استفاده می کند و تعداد مقادیر را در هر گروه محاسبه می کند.

 

دستور bar(bins,nobs)

دیاگرام میله ای.

یک دیاگرام میله ای را با استفاده از مقادیر X در bins رسم می کند که  ارتفاع میله ها nobs می باشند.

 

دستور barh(bins,nobs)

دیاگرام میله ای افقی.

یک دیاگرام میله ای افقی را با استفاده از مقادیر X در bins رسم می کند که پهنای میله، nobs می باشد. اگر  nobs یک ماتریس باشد، آنها را بصورت گروه هایی از سطرها رسم می کند. دستور barh(bins,nobs,’stacked’) به جای گروه بندی مقادیر، آنها را بر روی یکدیگر انباشته (پشته) می کند.

 

دستور pie(x)

نمودار دایره ای (کلوچه ای) رسم می کند.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

Website design with by ZABET