بازدید: ٩٠

ضرب ماتریس ها (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

برای ضرب دو ماتریس، باید تعداد ستونهای ماتریس اول با تعداد سطرهای ماتریس دوم یکسان باشند. فرض کنید اگر X ماتریس Txk و Y ماتریس  Kxn باشد، آنگاه X*Y ماتریس Zxn می شود. به عبارت دیگر ماتریس حاصله دارای همان تعداد سطرهای ماتریس اول و همان تعداد ستونهای ماتریس دوم می باشد. ضرب ماتریس ها را می توانید بصورت زیر تعریف کنید:

 

ضرب دو ماتریس

 

بنابراین اینگونه می توان نتیجه گرفت که ضربهای  X*Y با Y*X یکسان نیستند و زمانی می توان هر دو مقدار X*Y و Y*X را محاسبه کرد که هردو ماتریس، ماتریس های مربع باشند. در MATLAB ضرب ماتریس ها را با استفاده از علامت عملگر ضرب معمولی انجام می دهید(*). بعنوان مثال با در نظر گرفتن X و Y از مثال قبلی می توان ضرب X*Y و Y*X را بصورت زیر محاسبه کنید:

 

ضرب ماتریس ها

 

همانطور که در مثال فوق مشاهده می کنید، حاصلضرب X*Y و Y*X جوابهای متفاوتی تولید می کنند. همچنین لازم به ذکر است که به جای عملگر * می توانید از دستور  mtimes(X,Y) نیز استفاده کنید.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

طراحی سایت و سئو توسط ضابط