به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

عملگرهای رابطه ای و منطقی (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

دستورات شرطی، دستوراتی هستند که فقط زمانی که شرط مورد نظر برقرار باشد، اجرا می شوند. از این رو این امکان را به برنامه می دهند تا خودش تصمیماتی را اتخاذ کند. عملگرهایی که در دستورات شرطی استفاده می شوند یا منطقی هستند یا رابطه ای.

 

عملگر های رابطه ای به شرح زیر می باشند:

 

<, <=

 

به ترتیب "کوچکتر از"  و "کوچکتر یا مساوی از" می باشند. بعنوان مثال 2<3 صحیح است و خروجی آن عدد 1 است.

 

>, >=

 

به ترتیب "بزرگتر از" و "بزرگتر یا مساوی از" می باشند. بعنوان مثال 2>3 نادرست است و خروجی آن عدد 0 است.

 

==

 

مساوی.  بعنوان مثال : 5 ==5  صحیح است.

 

~=

 

نامساوی. بعنوان مثال: 5~=5 نادرست است.

 

 

عملگرهای منطقی

 

عملگر &

 

عملگر and. این عملگر زمانی صحیح است که دستورات هردو سمت این عملگر صحیح باشند. در غیراینصورت نادرست هستند. بعنوان مثال، 2<3 & 5>4 صحیح می باشد. معمولا برای مقایسه اسکالرها، MATLAB از دو عدد & استفاده می کند (&&).

 

عملگر |

 

عملگر منطقی یا. زمانی این عملگر صحیح است که یکی یا هردو دستور موجود در دو سمت این عملگر صحیح باشند در غیراینصورت نادرست است. به عبارتی دیگر زمان نادرست است که هردو دستور موجود در دو طرف این عملگر نادرست باشند. بعنوان مثال، 2<3 | 5>4 صحیح است. همانند عملگر & برای مقایسه اسکالرها، MATLAB ترجیح می دهد که از دو عدد | استفاده کنید(||).

 

عملگر ~

 

عملگر منطقی Not. زمانی صحیح است که دستور سمت راست این عملگر نادرست باشد. بعنوان مثال: ~(3<2) صحیح است.

توجه داشته باشید که تمامی اعداد به جزء صفر، صحیح هستند. بعنوان مثال، 2&3 صحیح است در حالیکه   2 & 0  نادرست است.  همچنین بدانید که ماتریس ها عضو به عضو با یکدیگر مقایسه می شوند. بعنوان مثال دستور [1 2]>[0 5] بصورت یک ماتریس 1x2 درنظر گرفته می شود که در آن اولین عضو صحیح بوده و عضو دوم آن نادرست است که جواب بصورت [1 0] نمایش داده می شود.

همانند قبل دستورات ما از سمت چپ به راست ارزیابی می شوند. اگر می خواهید اولویت های شما رعایت شوند، می توانید از پرانتزها برای این منظور استفاده کنید که خواندن برنامه را نیز برای شما خواناتر می کنند.

بعنوان مثال، ~(0>=0) نادرست است زیرا که جواب داخل پرانتز صحیح است. حال اگر بصورت ~0>=0 بنویسیم جواب صحیح است. زیرا که عملگر ~ بر عملگر >= اولویت دارد. بنابراین جواب ما بصورت 1>=0 می شود که جواب آن صحیح است.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

Website design with by ZABET