به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

قالب بندی متن با استفاده از سبکهای مختلف (آموزش Google Docs)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

1- فایل زیر را دانلود کنید:

 

Cycling-google-Docs.docx

 

2- در Google Drive بر روی دکمه Upload کلیک کنید سپس Files را انتخاب کنید.

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

3- فایل Cycling-google-Docs.docx را آپلود کنید. پنجره Google Drive باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

4- پنجره Upload Complete را ببندید.

5- بر روی Cycling-google-Docs.docx راست کلیک کنید. در منویی که ظاهر می شود ابتدا بر روی Open With سپس Google Docs کلیک کنید.

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

فایل شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

استفاده از یک سبک

1- در مقابل کلمه Bicycles کلیک کنید تا کرسر را در آنجا قرار دهید.

2- در منوی Format، ابتدا بر روی گزینه Paragraph Styles، سپس Heading 1 و بعد Apply Heading 1. کلیک کنید.

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

اکنون کلمه Bicycles باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

3- در ابتدای کلمه Overview که در خط دوم قرار دارد، کلیک کنید.

4- در منوی Format، ابتدا بر روی گزینه Paragraph Styles، سپس Heading 2 و بعد Apply Heading 2 کلیک کنید. فایل مربوطه باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

ایجاد سبکهای جدید

1- تقریبا به اندازه دو سوم(2/3) متن پایین بروید.

2- عبارات The Cozy $$ را انتخاب کنید (Highlight کنید).

3- این عبارت را پررنگ(Bold) و ایتالیک کنید.

4- در منوی Format، ابتدا بر روی گزینه Paragraph Styles، سپس Heading 4  و بعد Update Heading 4 To Match کلیک کنید.

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

5- حال عبارت Friscos $ را انتخاب کنید.

6- در منوی Format، ابتدا بر روی گزینه Paragraph Styles، سپس Heading4 و بعد Apply Heading 4 کلیک کنید. عبارت Friscos $ باید شبیه به شکل زیر پررنگ و ایتالیک به نظر برسد:

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

تغییر یک سبک

1- به ابتدای متن مراجعه کنید و کلمه Overview را انتخاب کنید. سبک Heading 2 نیز باید انتخاب شده باشد:

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

2- حال سبک متن را Verdana کنید.

3- بر روی آن راست کلیک کنید. در منویی که ظاهر می شود، بر روی گزینه Update Heading 2 To Match کلیک کنید.

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

4- بر روی صفحه کلیک کنید تا متن شما از حالت انتخاب خارج شود.

5- در مقابل عبارات What to Ride کلیک کنید سپس در منوی Format، ابتدا بر روی گزینه Paragraph Styles، سپس Heading 2 و بعد Apply Heading 2 کلیک کنید. فایل شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالببندی متن آموزش گوگل داکس

 

6- سبک Heading 2 را بر روی Where to Ride و نیز Where to Eat اعمال کنید.

7- سبک Heading 4 را بر روی عبارت The Orchard $$$ اعمال کنید.

8- حال سبک  Heading 4 را به گونه ای تغییر دهید که دیگر ایتالیک نباشد. برای این منظور متن The Orchard $$$ را انتخاب کنید. بر روی دکمه Italics کلیک کنید تا متن شما از حالت ایتالیک خارج شود. در منوی Format، ابتدا بر روی گزینه Paragraph Styles، سپس Heading4 و بعد Update Heading 4 To Match کلیک کنید.

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

Website design with by ZABET