بازدید: ٢٢٣٩

قالب بندی کلمات(آموزش Google Docs)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

تغییر فونت

1- کلمات Cooking Chicken را انتخاب کنید.

2- بر روی فلش کرکره ای لیست فونت کلیک کنید:

 

قالب بندی کلمات

 

3- هنگامی که لیست Font باز شد، بر روی Verdana کلیک کنید.

 

قالب بندی کلمات

 

متن مذکور باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالب بندی کلمات

 

4- بر روی یک قسمت خالی از فایل کلیک کنید تا متن شما از حالت انتخاب شده خارج شود.

 

تغییر اندازه فونت

 

1- مجددا کلمات Cooking Chicken را انتخاب کنید.  سپس بر روی منوی کرکره ای مقابل فهرست Font Size کلیک کنید.

2- هنگامی که فهرست Font Size  باز شد، عدد 18 را انتخاب کنید.

 

قالب بندی کلمات

 

3- برای اینکه متن را از حالت انتخاب خارج کنید، بر روی یک قسمت خالی از متن کلیک کنید. اکنون باید عبارت Cooking Chicken بزرگتر شده باشد:

 

قالب بندی کلمات

 

تغییر سبک فونت

 

1- عبارت Cooking Chicken را انتخاب کنید سپس بر روی آیکون Bold کلیک کنید.

 

قالب بندی کلمات

 

متن شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالب بندی کلمات

 

2- مجددا بر روی آیکون Bold کلیک کنید تا متن را از حالت bold خارج کنید. متن مربوطه باید به حالت اول بازگردانده شود.

3- بر روی آیکون Italics کلیک کنید.

 

قالب بندی کلمات

 

اکنون متن شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسند:

 

قالب بندی کلمات

 

4- مجددا بر روی آیکون Italics کلیک کنید تا متن را از حالت ایتالیک خارج کنید.

5- مجددا بر روی آیکون Bold کلیک کنید

6- حال بر روی قسمتی از صفحه کلیک کنید تا متن را از حالت انتخاب خارج کنید. متن مزبور باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالب بندی کلمات

 

تغییر رنگ فونت

 

1- کلمات Cooking Chicken را انتخاب کنید.

2- بر روی فلش کرکره ای که مقابل آیکون Font Color قرار دارد کلیک کنید . هنگامی که پنجره Font Color باز شد، بر روی رنگ سبز کلیک کنید.

 

قالب بندی کلمات

 

3- متن را از حالت انتخاب خارج کنید. اکنون متن شما باید به رنگ سبز نمایش داده شود.

 

قالب بندی کلمات

 

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

طراحی سایت و سئو توسط ضابط