به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

نحوه تصمیم گیری در سوئیفت (آموزش Swift)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

در ساختار تصمیم گیری نیاز است تا برنامه نویس یک یا چند شرطی را که باید توسط برنامه مورد ارزیابی یا آزمایش واقع شوند، مشخص کند. برای این منظور هم باید یک یا چند دستور مشخص شوند تا در صورت صحیح بودن شرط اجرا شوند. همچنین می تواند دستور یا دستوراتی را برای اجرا در زمانی که شرط ما صحیح نیست، مشخص کند. البته این قسمت اختیاری است.

در زیر می توانید یک شمای کلی از ساختار نحوه تصمیم گیری را که در اکثر زبانهای برنامه نویسی مرسوم است، مشاهده کنید:

 

آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

انواع دستورات مرتبط با نحوه تصمیم گیری در سوئیفت را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

 

آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

دستور If

 

یک دستور If شامل یک دستور شرطی بولین است که بعد از آن یک یا چند دستور قرار می گیرد.

 

نحوه نوشتن دستور If

 

نحوه نوشتن دستور If در سوئیفت به شکل زیر می باشد:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

اگر جواب شرط بولین صحیح باشد (True) آنگاه دستورات مربوط به If اجرا می شوند. اگر جواب نادرست باشد (False) آنگاه اولین دستوراتی که بعد از دستور if قرار د ارند، اجرا می شوند(دستوراتی که بعد از آکولاد بسته قرار دارند).

 

دیاگرام روند اجرای دستور If


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

مثال


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

هنگامی که با استفاده از playground دستورات فوق را اجرا می کنیم، نتایج زیر حاصل می شوند:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

دستور If-else

 

بعد از دستور If می توانید یک دستور else را به دلخواه خود بیاورید تا در زمانی که شرط بولین شما جوابش نادرست (false) بود، اجرا شود.

 

نحوه نوشتن دستور If-else

 

نحوه نوشتن دستور If-else در سوییفت به شکل زیر می باشد:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

اگر جواب شرط بولین صحیح باشد (true) آنگاه مجموعه دستورات If اجرا می شود در غیر اینصورت مجموعه دستورات else اجرا می شود.

 

دیاگرام روند اجرای دستور If-else

 


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

مثال


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

وقتی دستورات فوق کامپایل شده و اجرا می شوند، نتایج زیر حاصل می شوند:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

دستور If … else If … else

 

می توان بعد از یک دستور If بصورت دلخواه و اختیاری از دستور else if … else استفاده کرد که استفاده از آن برای آزمایش شرایط مختلف با استفاده از یک دستور If .. else If مفید می باشد. در هنگام استفاده از دستورات If، else If و else، باید به نکات زیر توجه کنید:

  1. یک if  می تواند حداکثر یک else داشته باشد(می تواند هم نداشته باشد) که باید درست بعد از یک else if بیاید.
  2. یک If می تواند چندین else If داشته باشد که همگی آنها باید قبل از else بیایند.
  3. هنگامی که شرط موجود در یکی از else If ها صحیح باشد دیگر هیچکدام از else if ها یا elseها آزمایش نمی شوند.

 

نحوه نوشتن دستور If … else If … else

 

نحوه نوشتن دستور If … else If … else در سوئیفت به شکل زیر می باشد:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

مثال


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

وقتی دستورات فوق کامپایل شده و اجرا می شوند، نتایج زیر حاصل می شوند:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

دستورات If تودرتو

 

همیشه امکان استفاده از دستورات if-else تودرتو در سوئیفت وجود دارد. بدین معنی که می توانید از یک دستور if یا else if در درون یک دستور if یک else if دیگر استفاده کنید.

 

نحوه نوشتن دستورات If تودرتو

 

نحوه نوشتن دستورات if تودرتو در سوئیفت به شکل زیر می باشد:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

همانند دستور If تودرتو می توانید به همان طریق از دستور else if … else نیز به صورت تودرتو استفاده کنید.

 

مثال


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

وقتی دستورات فوق کامپایل شده و اجرا می شوند، نتایج زیر حاصل می شوند:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

دستور Switch

 

یک دستور Switch در سوییفت به محض اینکه اولین Case مورد قبول اجرا می شود، به جای اینکه به انتهای Caseهای بعدی برود، (همانند آنچه که در زبان برنامه نویسی C و C++ رخ می دهد) اجرای خود را تمام می کند. در زیر می توانید نحوه نوشتن دستور Switch را در زبان C و C++ مشاهده کنید:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

در اینجا برای اینکه از دستور Switch خارج شویم نیاز است تا یک دستور break را اجرا کنیم در غیراینصورت کنترل اجرای برنامه به دستورات Case بعدی که در زیر آن قرار دارند، هدایت می شود.

 

نحوه نوشتن دستور Switch

 

در زیر می توانید نحوه نوشتن دستور Switch را در برنامه سوئیفت مشاهده کنید:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

اگر از دستور fallthrough استفاده نکنیم، برنامه بعد از اجرای دستور Case ای که صحیح است، از اجرای دستور Switch خارج خواهد شد. برای مشاهده دقیقتر این مسئله به دو مثال زیر توجه کنید.

 

مثال 1

 

در زیر می توانید اجرای یک دستور Switch را در زبان برنامه نویسی سوئیفت مشاهده کنید که از دستور fallthrough استفاده نمی کند:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

وقتی دستورات فوق کامپایل شده و اجرا می شوند، نتایج زیر حاصل می شوند:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

مثال 2

 

در زیر می توانید اجرای یک دستور Switch را در زبان برنامه نویسی سوئیفت مشاهده کنید که در اجرای آن از دستور fallthrough استفاده شده است:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

وقتی دستورات فوق کامپایل شده و اجرا می شوند، نتایج زیر حاصل می شوند:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

عملگر ?:

 

در قسمت قبل در رابطه با عملگر شرطی ?: صحبت کردیم که از آن می توانید به جای دستور If … else استفاده کنید. نحوه نوشتن آن به صورت زیر است:


آموزش سوئیفت تصمیم گیری

 

در دستور فوق Exp1 ، Exp2 و Exp3 عبارات شرطی ما هستند. مقدار شرط Exp1 مورد ارزیابی قرار می گیرد، اگر صحیح باشد آنگاه Exp2 مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار آن را برمی گرداند. اگر Exp1 صحیح نباشد، آنگاه Exp3 مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار آن را بر می گرداند.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

Website design with by ZABET