به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری اکسس٢٠٠٧

صفحه ١ از ٢ صفحه

آموزش مقدماتی تصویری اکسس ٢٠٠٧ (Access)

 • ٢٩٧٣۴ بازدید

در این قسمت به بیان نحوه ایجاد و استفاده از بانکهای اطلاعاتی با استفاده از مایکروسافت اکسس ۲۰۰۷ برای افراد مبتدی می پردازیم. امیدواریم که بتوانیم در ا ...

ایجاد برچسبهای پستی (آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۴۵٢۶ بازدید

ایجاد برچسبهای پستی در اکسس ٢٠٠٧ ...

قالب بندی گزارش ها(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۶٣۶۶ بازدید

قالب بندی گزارش ها در اکسس ٢٠٠٧ ...

ایجاد فرم های پرس و جوی حذفی (آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۴٢٣١ بازدید

ایجاد فرم های پر و جوی حذفی در اکسس ٢٠٠٧ ...

ایجاد فرم های پرس و جوی به روز(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۴۶۴٠ بازدید

ایجاد فرم های پرس و جوی به روز در اکسس ٢٠٠٧ ...

پیدا کردن رکوردهای تکراری(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ٨٨٩۵ بازدید

پیدا کردن رکوردهای تکراری در اکسس ٢٠٠٧ ...

استفاده از عملگرهای بولین(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۵٣۵١ بازدید

استفاده از عملگرهای بولین در اکسس ٢٠٠٧ ...

افزودن شرط (آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ٨۵٧٣ بازدید

افزودن شرط در اکسس ٢٠٠٧ ...

مرتب سازی نتایج query (آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۴۴٧۵ بازدید

مرتب سازی نتایج query در اکسس ٢٠٠٧ ...

ایجاد فرم های پرس و جو (Query)(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۵٨۵١ بازدید

فرم های پرس و جو یا Queryها ...

فیلترگذاری رکوردها در فرم(آموزش اکسس٢٠٠٧)

 • ۴٢٩۵ بازدید

فیلترگذاری رکوردها در فرم های اکسس ٢٠٠٧ ...

پیدا کردن رکوردها در فرم(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۴١۴٠ بازدید

پیدا کردن رکوردها در فرم های اکسس ٢٠٠٧ ...

ویرایش رکوردها در فرم(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۵٠۶٨ بازدید

ویرایش رکوردها در فرم های اکسس ٢٠٠٧ ...

حذف و اضافه رکوردها در فرم(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۵۶۶٩ بازدید

حذف و اضافه کردن رکوردها در فرم های اکسس ٢٠٠٧ ...

ایجاد تغییرات در فرمها(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۵۴٠٠ بازدید

ایجاد تغییرات در فرمهای اکسس ٢٠٠٧ ...

ایجاد ارتباط بین جدول ها(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ٢٠۵۴٢ بازدید

ایجاد ارتباط بین جدولها در اکسس ٢٠٠٧ ...

مرتب سازی و فیلتر گذاری رکوردها(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۶٢٠۴ بازدید

مرتب سازی و فیلتر گذاری رکوردها در اکسس ٢٠٠٧ ...

پیدا کردن رکوردها(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۴۴٠٢ بازدید

پیدا کردن رکوردها در اکسس ٢٠٠٧ ...

ویرایش رکوردها(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۴۶۶۵ بازدید

ویرایش رکوردها در اکسس ٢٠٠٧ ...

مشخص کردن خصوصیات فیلد(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 • ۵٢۶٣ بازدید

مشخص کردن خصوصیات فیلد در اکسس ٢٠٠٧ ...

Website design with by ZABET