به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری Google Sheet

صفحه ١ از ٢ صفحه

تغییر برچسبها (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٩٢ بازدید

آموزش تغییر برچسبها در گوگل شیت ...

تغییر نوع نمودار (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٧۵ بازدید

آموزش تغییر نوع نمودار در گوگل شیت ...

ایجاد نمودارها (آموزش Google Sheet)

 • ١٢٣۴ بازدید

آموزش ایجاد نمودارها در گوگل شیت ...

فریز کردن (آموزش Google Sheet)

 • ١۶٢۴ بازدید

آموزش نحوه فریز کردن در گوگل شیت ...

افزودن کامنت (آموزش Google Sheet)

 • ١١۴٠ بازدید

آموزش افزودن کامنت در گوگل شیت ...

شناسایی خطاهای موجود در فرمول ها (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٣١ بازدید

آشنایی با خطاهای موجود در فرمول ها ...

استفاده از توابع (آموزش Google Sheet)

 • ١١٢٨ بازدید

نحوه استفاده از توابع در گوگل شیت ...

استفاده از منابع مستقل (آموزش Google sheet)

 • ١٠٢۶ بازدید

نحوه استفاده از منابع مستقل در گوگل شیت ...

نوشتن فرمول در worksheetها (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٧٩ بازدید

نحوه نوشتن فرمول در worksheetهای گوگل شیت ...

حذف و اضافه Worksheetها (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٣٨ بازدید

آموزش حذف و اضافه Worksheetها در گوگل شیت ...

استفاده از قابلیت AutoFill (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٩١ بازدید

آموزش نحوه استفاده از قابلیت AutoFill در گوگل شیت ...

استفاده از چندین Worksheet (آموزش Google Sheet)

 • ١٠۴٩ بازدید

آموزش نحوه استفاده از چندین Worksheet در گوگل شیت ...

حذف و اضافه سطرها (آموزش Google Sheet)

 • ١١٧۴ بازدید

آموزش نحوه حذف و اضافه سطرها در گوگل شیت ...

حذف و اضافه ستونها (آموزش Google Sheet)

 • ١١۵۵ بازدید

آموزش نحوه حذف و اضافه ستونها در گوگل شیت ...

کپی کردن و جابه جا کردن (آموزش Google Sheet)

 • ١١٣۶ بازدید

آموزش نحوه کپی کردن و جابه جا کردن در گوگل شیت ...

چاپ Worksheetها (آموزش Google Sheet)

 • ١١٣٣ بازدید

آموزش نحوه چاپ Worksheetها در گوگل شیت ...

تنظیم ارتفاع سطر(آموزش Google Sheet)

 • ١٢٢١ بازدید

آموزش تنظیم ارتفاع سطر در گوگل شیت ...

تنظیم پهنای ستون (آموزش Google Sheet)

 • ١١٢٨ بازدید

آموزش تنظیم پهنای ستون در گوگل شیت ...

ترازبندی (آموزش Google Sheet)

 • ١٣٧٠ بازدید

آموزش ترازبندی در گوگل شیت ...

افزودن نوارهای حاشیه (آموزش Google Sheet)

 • ١٠۵٧ بازدید

آموزش افزودن نوارهای حاشیه در گوگل شیت ...

Website design with by ZABET