به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری Google Sheet

صفحه ١ از ٢ صفحه

تغییر برچسبها (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٠٩ بازدید

آموزش تغییر برچسبها در گوگل شیت ...

تغییر نوع نمودار (آموزش Google Sheet)

 • ٩٩٩ بازدید

آموزش تغییر نوع نمودار در گوگل شیت ...

ایجاد نمودارها (آموزش Google Sheet)

 • ١١١٨ بازدید

آموزش ایجاد نمودارها در گوگل شیت ...

فریز کردن (آموزش Google Sheet)

 • ١۴۴٩ بازدید

آموزش نحوه فریز کردن در گوگل شیت ...

افزودن کامنت (آموزش Google Sheet)

 • ١٠۵٨ بازدید

آموزش افزودن کامنت در گوگل شیت ...

شناسایی خطاهای موجود در فرمول ها (آموزش Google Sheet)

 • ٩۵۶ بازدید

آشنایی با خطاهای موجود در فرمول ها ...

استفاده از توابع (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٣٣ بازدید

نحوه استفاده از توابع در گوگل شیت ...

استفاده از منابع مستقل (آموزش Google sheet)

 • ٩۴٧ بازدید

نحوه استفاده از منابع مستقل در گوگل شیت ...

نوشتن فرمول در worksheetها (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٠۶ بازدید

نحوه نوشتن فرمول در worksheetهای گوگل شیت ...

حذف و اضافه Worksheetها (آموزش Google Sheet)

 • ٩۵٨ بازدید

آموزش حذف و اضافه Worksheetها در گوگل شیت ...

استفاده از قابلیت AutoFill (آموزش Google Sheet)

 • ١٠١٣ بازدید

آموزش نحوه استفاده از قابلیت AutoFill در گوگل شیت ...

استفاده از چندین Worksheet (آموزش Google Sheet)

 • ٩۶٩ بازدید

آموزش نحوه استفاده از چندین Worksheet در گوگل شیت ...

حذف و اضافه سطرها (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٨٨ بازدید

آموزش نحوه حذف و اضافه سطرها در گوگل شیت ...

حذف و اضافه ستونها (آموزش Google Sheet)

 • ١٠٧٧ بازدید

آموزش نحوه حذف و اضافه ستونها در گوگل شیت ...

کپی کردن و جابه جا کردن (آموزش Google Sheet)

 • ١٠۶٠ بازدید

آموزش نحوه کپی کردن و جابه جا کردن در گوگل شیت ...

چاپ Worksheetها (آموزش Google Sheet)

 • ١٠۶١ بازدید

آموزش نحوه چاپ Worksheetها در گوگل شیت ...

تنظیم ارتفاع سطر(آموزش Google Sheet)

 • ١١٣۵ بازدید

آموزش تنظیم ارتفاع سطر در گوگل شیت ...

تنظیم پهنای ستون (آموزش Google Sheet)

 • ١٠۴٨ بازدید

آموزش تنظیم پهنای ستون در گوگل شیت ...

ترازبندی (آموزش Google Sheet)

 • ١٢۶۵ بازدید

آموزش ترازبندی در گوگل شیت ...

افزودن نوارهای حاشیه (آموزش Google Sheet)

 • ٩٧٧ بازدید

آموزش افزودن نوارهای حاشیه در گوگل شیت ...

Website design with by ZABET