به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری HTML و CSS

صفحه ١ از ٢ صفحه

صفحه بندی فرم با استفاده جداول (آموزش HTML & CSS)

 • ۴٧٣ بازدید

آموزش نحوه صفحه بندی با استفاده از جداول در HTML ...

ایجاد فرم ها (آموزش HTML & CSS)

 • ١٧٧٢ بازدید

آموزش نحوه ایجاد فرم ها در HTML ...

ایجاد صفحات فرعی (آموزش HTML & CSS)

 • ١۵٣۵ بازدید

آشنایی با نحوه ایجاد صفحات فرعی در HTML , CSS ...

استفاده از چندین سطح (آموزش HTML & CSS)

 • ١٢٢٩ بازدید

آموزش نحوه استفاده از چندین سطح آموزش در HTML , CSS ...

نمایش عبارت You Are Here (آموزش HTML & CSS)

 • ١٢۵١ بازدید

آموزش نحوه نمایش عبارت You Are here در آموزش HTML , CSS ...

سازگار ساختن صفحات با یکدیگر (آموزش HTML & CSS)

 • ١٣١۴ بازدید

آموزش سازگار ساختن صفحات با یکدیگر در HTML , CSS ...

ایجاد نوارهای پیمایش(آموزش HTML & CSS)

 • ١٢٣٩ بازدید

آموزش نحوه ایجاد نوارهای پیمایش در HTML ...

ایجاد صفحات جدید (آموزش HTML & CSS)

 • ١۴٠٢ بازدید

آموزش نحوه ایجاد صفحات جدید در HTML ...

ایجاد صفحه خانگی (Home Page) (آموزش HTML & CSS)

 • ١٣٠٠ بازدید

آموزش نحوه ایجاد صفحه خانگی در HTML & CSS ...

استفاده از لایه گذاری (Padding) (آموزش HTML & CSS)

 • ١٣٣١ بازدید

نحوه استفاده از لایه گذاری یا Padding در HTML ...

تنظیم پهنای ناحیه صفحه بندی (آموزش HTML & CSS)

 • ١٠٧۴ بازدید

آموزش نحوه تنظیم پهنای ناحیه صفحه بندی در HTML , CSS ...

انجام صفحه بندی (آموزش HTML & CSS)

 • ١٣۶۵ بازدید

آموزش نحوه انجام صفحه بندی در HTML و CSS ...

تغییر رنگ پیوندها (لینکها) (آموزش HTML & CSS)

 • ٩۵٢ بازدید

آموزش نحوه تغییر رنگ پیوندها در HTML , CSS ...

تغییر رنگ پس زمینه صفحه (آموزش HTML & CSS)

 • ٩٨١ بازدید

آموزش نحوه تغییر رنگ پس زمینه صفحه در HTML , CSS ...

استفاده از تصاویر گرافیکی بعنوان پیوند(لینک) (آموزش HTML & CSS)

 • ٩۴٠ بازدید

آموزش نحوه استفاده از تصاویر گرافیکی بعنوان پیوند در HTML , CSS ...

پیوند صفحات به یکدیگر (آموزش HTML & CSS)

 • ٨٩٧ بازدید

آموزش نحوه ایجاد پیوند صفحات به یکدیگر در HTML & CSS ...

ایجاد لینک بازگشت به صفحه Home (آموزش HTML & CSS)

 • ٨٨۵ بازدید

آموزش نحوه ایجاد لینک بازگشت به صفحه Home در HTML , Css ...

قالب بندی تصاویر (آموزش HTML & CSS)

 • ٨۶٠ بازدید

آموزش نحوه قالب بندی تصاویر در HTML , CSS ...

ترازبندی تصاویر(آموزش HTML & CSS)

 • ٩٩۶ بازدید

آموزش نحوه ترازبندی تصاویر گرافیکی در HTML , CSS ...

درج تصاویر (آموزش HTML & CSS)

 • ٨٩۴ بازدید

آموزش نحوه درج تصاویر گرافیکی در HTML , CSS ...

Website design with by ZABET