به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری مقدماتی پرل

صفحه ١ از ٢ صفحه

افزودن به فایل(آموزش پرل)

 • ٢٨٠۵ بازدید

افزودن به فایل(آموزش پرل) ...

نمایش فایلها(آموزش پرل)

 • ٢۶۵۵ بازدید

نمایش فایلها(آموزش پرل) ...

ایجاد یک فایل متنی (آموزش پرل)

 • ٢٨٧٣ بازدید

ایجاد یک فایل متنی در پرل ...

نمایش مقادیر در یک جدول HTML (آموزش پرل)

 • ٢٧۵٣ بازدید

نمایش مقادیر در یک جدول HTML (آموزش پرل) ...

استفاده از حلقه ها(آموزش پرل)

 • ٢٨٢٣ بازدید

استفاده از حلقه ها(آموزش پرل) ...

عملگر AND (آموزش پرل)

 • ٢٧٧٢ بازدید

عملگر AND (آموزش پرل) ...

عملگر OR (آموزش پرل)

 • ٢٨۵۴ بازدید

عملگر OR (آموزش پرل) ...

دستور IF/ELSE(آموزش پرل)

 • ٢٨۴٣ بازدید

دستور IF/ELSE(آموزش پرل) ...

استفاده از منطق شرطی(آموزش پرل)

 • ٢۶٩٢ بازدید

استفاده از منطق شرطی(آموزش پرل) ...

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سابروتین(آموزش پرل)

 • ٢٧۴٣ بازدید

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سابروتین(آموزش پرل) ...

ایجاد سابروتین(آموزش پرل)

 • ٣٩٧۴ بازدید

ایجاد سابروتین(آموزش پرل) ...

ایجاد اعداد تصادفی(آموزش پرل)

 • ٢٧٨٨ بازدید

ایجاد اعداد تصادفی(آموزش پرل) ...

ایجاد نمو خودکار(آموزش پرل)

 • ٢۶۶٣ بازدید

ایجاد نمو خودکار(آموزش پرل) ...

انجام محاسبات عددی(آموزش پرل)

 • ٢٨٧٨ بازدید

انجام محاسبات عددی(آموزش پرل) ...

نمایش متغیرهای آرایه ای(آموزش پرل)

 • ٢۵۶۶ بازدید

نمایش متغیرهای آرایه ای(آموزش پرل) ...

ایجاد فهرستهایی از متغیرهای متنی(آموزش پرل)

 • ٢۵١٢ بازدید

ایجاد فهرستهایی از متغیرهای متنی(آموزش پرل) ...

ایجاد فهرستهایی از متغیرهای عددی(آموزش پرل)

 • ٢۶٠١ بازدید

ایجاد فهرستهایی از متغیرهای عددی(آموزش پرل) ...

گیومه یا تک کُتیشن؟(آموزش پرل)

 • ٢٧۴٨ بازدید

گیومه یا تک کُتیشن؟(آموزش پرل) ...

نمایش گیومه ها(آموزش پرل)

 • ٢۶۴٧ بازدید

نمایش با استفاده از گیومه در پرل ...

استفاده از متغیرها(آموزش پرل)

 • ٢٧٩٢ بازدید

استفاده از متغیرها(آموزش پرل) ...

Website design with by ZABET