به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری مقدماتی پرل

صفحه ١ از ٢ صفحه

افزودن به فایل(آموزش پرل)

 • ٢٩٢٠ بازدید

افزودن به فایل(آموزش پرل) ...

نمایش فایلها(آموزش پرل)

 • ٢٧٧۵ بازدید

نمایش فایلها(آموزش پرل) ...

ایجاد یک فایل متنی (آموزش پرل)

 • ٢٩٩۶ بازدید

ایجاد یک فایل متنی در پرل ...

نمایش مقادیر در یک جدول HTML (آموزش پرل)

 • ٢٨٧٣ بازدید

نمایش مقادیر در یک جدول HTML (آموزش پرل) ...

استفاده از حلقه ها(آموزش پرل)

 • ٢٩۴٩ بازدید

استفاده از حلقه ها(آموزش پرل) ...

عملگر AND (آموزش پرل)

 • ٢٨٨۵ بازدید

عملگر AND (آموزش پرل) ...

عملگر OR (آموزش پرل)

 • ٢٩۵۶ بازدید

عملگر OR (آموزش پرل) ...

دستور IF/ELSE(آموزش پرل)

 • ٢٩٧٠ بازدید

دستور IF/ELSE(آموزش پرل) ...

استفاده از منطق شرطی(آموزش پرل)

 • ٢٨١٠ بازدید

استفاده از منطق شرطی(آموزش پرل) ...

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سابروتین(آموزش پرل)

 • ٢٨۵۴ بازدید

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سابروتین(آموزش پرل) ...

ایجاد سابروتین(آموزش پرل)

 • ۴١١٩ بازدید

ایجاد سابروتین(آموزش پرل) ...

ایجاد اعداد تصادفی(آموزش پرل)

 • ٢٨٩۵ بازدید

ایجاد اعداد تصادفی(آموزش پرل) ...

ایجاد نمو خودکار(آموزش پرل)

 • ٢٧٧۴ بازدید

ایجاد نمو خودکار(آموزش پرل) ...

انجام محاسبات عددی(آموزش پرل)

 • ٢٩٨٨ بازدید

انجام محاسبات عددی(آموزش پرل) ...

نمایش متغیرهای آرایه ای(آموزش پرل)

 • ٢۶٧٨ بازدید

نمایش متغیرهای آرایه ای(آموزش پرل) ...

ایجاد فهرستهایی از متغیرهای متنی(آموزش پرل)

 • ٢۶٢٢ بازدید

ایجاد فهرستهایی از متغیرهای متنی(آموزش پرل) ...

ایجاد فهرستهایی از متغیرهای عددی(آموزش پرل)

 • ٢٧٠۴ بازدید

ایجاد فهرستهایی از متغیرهای عددی(آموزش پرل) ...

گیومه یا تک کُتیشن؟(آموزش پرل)

 • ٢٨٧۴ بازدید

گیومه یا تک کُتیشن؟(آموزش پرل) ...

نمایش گیومه ها(آموزش پرل)

 • ٢٧۶٠ بازدید

نمایش با استفاده از گیومه در پرل ...

استفاده از متغیرها(آموزش پرل)

 • ٢٨٩۵ بازدید

استفاده از متغیرها(آموزش پرل) ...

Website design with by ZABET