به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش سوییفت (SWIFT)

صفحه ١ از ٢ صفحه

متدها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٣٩٩ بازدید

آشنایی با متدها در سوئیفت ...

خصوصیات(Properties) در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١۶١٨ بازدید

آموزش نحوه استفاده از خصوصیات در سوئیفت ...

کلاسها (class) در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١۶۴۴ بازدید

آموزش نحوه استفاده از کلاسها در سوئیفت ...

ساختمانها (Structures) در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١۴٩٧ بازدید

آموزش نحوه استفاده از ساختمانها (Structures) در سوئیفت ...

داده های شمارشی (enumeration) در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١۵۵٣ بازدید

آموزش استفاده از داده های شمارشی در سوئیفت ...

بستارها (closures) در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١۶٧۶ بازدید

آموزش استفاده از بستارها (Closure) در سوئیفت ...

توابع در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٧۵٧ بازدید

آشنایی با توابع در سوئیفت (Swift) ...

دیکشنری ها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ٢٠٧٣ بازدید

نحوه استفاده از دیکشنری ها در سوئیفت ...

آرایه ها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٨٨۵ بازدید

آموزش نحوه استفاده از آرایه ها ...

کاراکترها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٨٩٨ بازدید

نحوه استفاده از کاکترها در سوئیفت ...

رشته ها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ٢٠٠٠ بازدید

نحوه استفاده از رشته ها در سوئیفت ...

حلقه ها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ٢٣١٣ بازدید

استفاده از حلقه ها در سوئیفت ...

نحوه تصمیم گیری در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ٢٠٨٧ بازدید

آموزش نحوه تصمیم گیری در سوئیفت ...

عملگرها در سوییفت (آموزش Swift)

 • ٢٠٢٠ بازدید

آموزش نحوه استفاده از عملگرها در سوییفت ...

لیترال ها در سوییفت (آموزش Swift)

 • ٢١١١ بازدید

آموزش نحوه استفاده از لیترالها در سوییفت ...

ثابتها در سوییفت (آموزش Swift)

 • ٢٠١٠ بازدید

نحوه استفاده از ثابتها در سوییفت ...

متغیرهای اختیاری یا Optionals (آموزش Swift)

 • ٢١٨٩ بازدید

تعریف و استفاده از متغیرهای اختیاری یا Optional در سوییفت ...

متغیرها در سوییفت (آموزش SWIFT)

 • ٢١٩٨ بازدید

نحوه تعریف متغیرها در سوییفت ...

انواع داده ها در سوییفت (آموزش Swift)

 • ۴٠٠٩ بازدید

بررسی انواع داده هایی که می توان در سوییفت از آنها استفاده کرد ...

نحوه نوشتن دستورات در سوییفت (آموزش Swift)

 • ٢٣٣۶ بازدید

آموزش نحوه نوشتن دستورات در سوییفت ...

Website design with by ZABET