به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش سوییفت (SWIFT)

صفحه ١ از ٢ صفحه

متدها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٢۴١ بازدید

آشنایی با متدها در سوئیفت ...

خصوصیات(Properties) در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١۵٠٢ بازدید

آموزش نحوه استفاده از خصوصیات در سوئیفت ...

کلاسها (class) در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١۵٢٣ بازدید

آموزش نحوه استفاده از کلاسها در سوئیفت ...

ساختمانها (Structures) در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٣٨٨ بازدید

آموزش نحوه استفاده از ساختمانها (Structures) در سوئیفت ...

داده های شمارشی (enumeration) در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١۴٣١ بازدید

آموزش استفاده از داده های شمارشی در سوئیفت ...

بستارها (closures) در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١۵۴٠ بازدید

آموزش استفاده از بستارها (Closure) در سوئیفت ...

توابع در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١۶٠٧ بازدید

آشنایی با توابع در سوئیفت (Swift) ...

دیکشنری ها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٩۴٩ بازدید

نحوه استفاده از دیکشنری ها در سوئیفت ...

آرایه ها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٧٧١ بازدید

آموزش نحوه استفاده از آرایه ها ...

کاراکترها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٧٨۴ بازدید

نحوه استفاده از کاکترها در سوئیفت ...

رشته ها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٨٧٩ بازدید

نحوه استفاده از رشته ها در سوئیفت ...

حلقه ها در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ٢١٨٣ بازدید

استفاده از حلقه ها در سوئیفت ...

نحوه تصمیم گیری در سوئیفت (آموزش Swift)

 • ١٩۶٩ بازدید

آموزش نحوه تصمیم گیری در سوئیفت ...

عملگرها در سوییفت (آموزش Swift)

 • ١٩٠٢ بازدید

آموزش نحوه استفاده از عملگرها در سوییفت ...

لیترال ها در سوییفت (آموزش Swift)

 • ٢٠٠٣ بازدید

آموزش نحوه استفاده از لیترالها در سوییفت ...

ثابتها در سوییفت (آموزش Swift)

 • ١٩٠٢ بازدید

نحوه استفاده از ثابتها در سوییفت ...

متغیرهای اختیاری یا Optionals (آموزش Swift)

 • ٢٠۶٧ بازدید

تعریف و استفاده از متغیرهای اختیاری یا Optional در سوییفت ...

متغیرها در سوییفت (آموزش SWIFT)

 • ٢٠٧۶ بازدید

نحوه تعریف متغیرها در سوییفت ...

انواع داده ها در سوییفت (آموزش Swift)

 • ٣٨٧٧ بازدید

بررسی انواع داده هایی که می توان در سوییفت از آنها استفاده کرد ...

نحوه نوشتن دستورات در سوییفت (آموزش Swift)

 • ٢٢١۵ بازدید

آموزش نحوه نوشتن دستورات در سوییفت ...

Website design with by ZABET